Jak powstaje farma wiatrowa

Jak budowane są farmy wiatrowe w Polsce?

Jakie zasoby są potrzebne do zbudowania farmy wiatrowej w Polsce?

Turbiny wiatrowe mogą być wykonane z dowolnego materiału, więc nie są ograniczone do konkretnych miejsc. Jednak wybór lokalizacji zależy również od zasobów wiatru, które są określane na podstawie położenia geograficznego instalacji. Moc turbiny wiatrowej zależy od jej konstrukcji. Dlatego decyzja o mocy jest podejmowana na podstawie przewidywanego zapotrzebowania systemu na moc.

Turbina będzie wytwarzać energię tylko wtedy, gdy wieje wiatr, dlatego koszt energii elektrycznej zależy od aktualnej ceny energii. Moc zależy także od wielkości systemu, liczby turbin i ich wysokości. Im dłuższy wysięgnik, tym więcej energii jest wytwarzane. Rodzaj wirnika zależy od kierunku wiatru. W niektórych krajach bardziej powszechne są turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu.

Jak firmy uzyskują wymagane pozwolenia na budowę farm wiatrowych w Polsce?

Pierwszym krokiem na drodze do budowy farmy wiatrowej jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń od władz lokalnych. Pozwolenia są potrzebne do budowy infrastruktury oraz projektów związanych z energią odnawialną, takich jak farmy wiatrowe. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za wydawanie pozwoleń jest samorząd lokalny. W proces decyzyjny mogą być zaangażowane także inne podmioty, takie jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej czy właściciele gruntów.

Rodzaj wymaganych pozwoleń zależy od projektu i rodzaju infrastruktury. Na przykład, jeżeli farma wiatrowa będzie wymagała dróg dojazdowych, muszą one zostać zatwierdzone przez władze lokalne. W niektórych przypadkach zezwolenia mogą być wydawane przez rząd centralny. Koszt uzyskania pozwoleń zależy od rodzaju infrastruktury i może wynosić nawet 10% kosztów projektu.

Jak zaplanować budowę nowej farmy wiatrowej w Polsce?

W tym miejscu omówimy proces planowania budowy nowej farmy wiatrowej w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, obejmuje on uzyskanie niezbędnych pozwoleń od władz lokalnych oraz przeprowadzenie badań inżynieryjnych w celu określenia przydatności danej lokalizacji do budowy nowej farmy wiatrowej. Po wybraniu lokalizacji deweloperzy farm wiatrowych będą musieli uzyskać od władz lokalnych ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) w celu określenia wpływu ich projektu na środowisko.

Proces OOŚ obejmuje gromadzenie i ocenę informacji na temat potencjalnych oddziaływań na środowisko, takich jak hałas, światło i cień. OOŚ jest wykorzystywana jako techniczna podstawa do uzyskania pozwolenia, może też wpłynąć na decyzję potencjalnych inwestorów. Sam proces budowy będzie przebiegał podobnie jak w przypadku innych rodzajów projektów infrastrukturalnych. Najpierw konieczne jest przyłączenie do sieci. Następnie instaluje się zespół turbiny wiatrowej. Na koniec energia elektryczna jest wprowadzana do sieci i rozliczana z odbiorcami.

Proces budowy polskiej farmy wiatrowej

  • Poszukiwanie lokalizacji
  • Badanie i przygotowanie terenu
  • Wykopy
  • Budowa wieży
  • Montaż turbiny wiatrowej
  • Podłączenie do sieci
  • Przekazywanie energii do sieci