RP Global Poland

Przetargi

Budowa elektrowni wiatrowej Kukinia II o mocy 6,9 MW” z zakresem prac: budowa dróg dojazdowych, placów montazowych, budowa linii kablowych SN z kanalizacją teletechnicznaą, budowa kablowej linii światłowodowej oraz łączy teletransmisyjnych

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Ogłoszenie oraz SIWZ

Wymagania Zamawiającego 

Tabele Ofertowe

Pozostałe załączniki

Uwaga. Hasła do zał. nr 9 do 11 (pliki PDF) będą przekazywane na pisemne zapytanie Wykonawcy w terminie dwóch dni roboczych od zapytania.

Dokumentacja projektowa będzie udostępniona w formie elektronicznej (PDF) na pisemną prośbę Wykonawcy. Login oraz hasło dostępu zostaną nadane Wykonawcy

w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Link do strony z dokumentacją projektową: http://webshare.rp-global.com/filevista/login.aspx

Pytania i odpowiedzi:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: